skip to Main Content

ข่าวพลังงาน

04Jul 65

จะเริ่มต้นประหยัดพลังงานอย่างไรดี เริ่มต้นจากสำรวจตัวเองก็แล้ว ออฟฟิศก็แล้ว พอหรือยังสำหรับการช่วยประหยัดพลังงานด้วยตัวเอง (หรืออีกนัยหนึ่ง เราเองก็ประหยัดเงินในกระเป๋าไปด้วย) เรายังทำได้มากกว่านี้ด้วยการสำรวจสิ่งรอบตัว…

อ่านต่อ
09Dec 64

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดกิจกรรมเสวนา เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้ "โครงการสื่อสารสร้างการรับรู้ตามนโยบายส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชุมชน…

อ่านต่อ
09Dec 64

เกษตรกรชาวสวน ชาวไร่ มีทางเลือกในการเพิ่มผลผลิตของตัวเองได้กว่า 30-70 % ในขนาดพื้นที่ปลูกเท่าเดิม เมื่อไออาร์พีซี…

อ่านต่อ
09Dec 64

บริษัท อรุณ พลัส จำกัด ในกลุ่ม ปตท. จับมือ…

อ่านต่อ

ข่าวเทคโนโลยีพลังงาน

ทีมงานที่ผ่านการรับรอง

เราขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังเป็นที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 558 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นบทพิสูจน์ได้อย่างมั่นใจว่าบริษัทฯ จนเป็นที่ไว้วางใจของหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย

การบริหารงานที่ทรงคุณภาพ

เรามีการวางแผนโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้งานที่ออกมานั้นมีคุณภาพ ความถูกต้อง และอยู่ในกรอบของเวลา

การสนับสนุนที่เหนือกว่า

เราให้คำปรึกษาทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดีที่สุด ตลอดจนการส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปดูแลในด้านต่างๆ

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540
ติดต่อเราเพื่อร่วมงานวันนี้!

CONTACT US
Back To Top