skip to Main Content

รายละเอียดผลงานแบบภาพรวม

ผลงานปี 2564
 • จ้างบำรุงรักษาเว็บไซต์ สนพ. (www.eppo.go.th) ปีงบประมาณ 2564
  (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน)
 • จ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกตอนล่าง
  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
 • โครงการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)
  (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ)
 • จ้างพิมพ์และจัดส่งเอกสารเพื่อแจ้งขยายระยะเวลาคืนเงินสำรองช่วยเหลือล่วงหน้า โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีก LPG
  (บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน)
 • จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบการจัดการเว็บไซต์ สนพ. ปีงบประมาณ 2565
  (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน)
ผลงานปี 2563
 • จ้างบำรุงรักษาเว็บไซต์ สนพ. (www.eppo.go.th) ปีงบประมาณ 2563
  (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน)
 • จัดจ้างพิมพ์ และจัดส่งเอกสาร เพื่อเรียกคืนเงินสำรองช่วยเหลือล่วงหน้า โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลึกก๊าซปิโตรเลียมเหลว
  (บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน)
 • สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
 • จ้างพิมพ์และจัดส่งเอกสารเพื่อแจ้งขยายระยะเวลาคืนเงินสำรองช่วยเหลือล่วงหน้า โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีก LPG
  (บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน)
ผลงานปี 2562
 • จ้างบำรุงรักษาเว็บไซต์ สนพ. (www.eppo.go.th) ปีงบประมาณ 2562
  (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน)
 • โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน ปี 2562 ระยะที่ 1 เป็นระยะเวลา 3 เดือน
  (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)
 • โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน ปี 2562 ระยะที่ 2 เป็นระยะเวลา 3 เดือน
  (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)
 • โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ในวิสาหกิจขนาดกลางและย่อย (SMEs) และภาคครัวเรือน
  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
 • โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
 • โครงการทบทวนแผนอนุรักษ์พลังงาน (พ.ศ. 2561-2580) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (พ.ศ. 2561-2580)
  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
 • โครงการพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 50001 เข้าสู่ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
 • โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน ปี 2562 ระยะที่ 3 เป็นระยะเวลา 1 เดือน
  (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)
 • โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน ปี 2562 ระยะที่ 4 เป็นระยะเวลา 1 เดือน
  (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)
 • โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน ปี 2562 ระยะที่ 4/1 เป็นระยะเวลา 1 เดือน
  (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)
 • โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน ปี 2562 ระยะที่ 4/2 เป็นระยะเวลา 1 เดือน
  (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)
 • โครงการศึกษาทิศทางการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2563-2566)
  (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)
ผลงานปี 2561
 • จ้างบำรุงรักษาเว็บไซต์ สนพ. (www.eppo.go.th)
  (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน)
 • งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมโลหะมูลฐาน อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมเคมี
  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
 • โครงการวิศวกรรมเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
  (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)
 • โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนภารกิจการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 – 2579 และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579
  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
 • โครงการกำกับและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม 1
  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
 • สัญญาจ้างที่ปรึกษาการเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) โรงงานผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะชุมชน (RDF) จำนวน 10 เมกะวัตต์ พื้นที่ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัด สระบุรี
  (บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด)
ผลงานปี 2560
 • โครงการบริหารจัดการเพื่อการเฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าและบริการไม่ปลอดภัย
  (สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค)
 • สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษางานกำกับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฏหมาย สำหรับอาคารควบคุมภาครัฐ กลุ่มที่ 1
  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
 • สัญญาจ้างที่ปรึกษาการเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) โรงงานผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะชุมชน (RDF) จำนวน 10 เมกะวัตต์ พื้นที่ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัด สระบุรี
  (บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด)
ผลงานปี 2559
 • โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
  กลุ่มที่ 1 (พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง และภาคเหนือ)
  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
 • งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมโลหะมูลฐาน อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมเคมี
  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
 • งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมภาครัฐ (กลุ่มที่ 1)
  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
 • โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการกลั่นกรองแผนงานและโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (3)
  (สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน)
 • โครงการเพื่อสนับสนุนภารกิจตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558-2579 และแผนพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก พ.ศ.2558-2579
  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
 • โครงการโรงงานผลิตไฟฟ้าจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วกำลังการผลิต 275 เมกะวัตต์
  (บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนตืไทย จำกัด)
 • สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) โรงงานผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม จำนวน 45 เมกะวัตต์ พื้นที่ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
  (บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนตืไทย จำกัด)
 • สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) โรงงานผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะชุมชน (RDF) จำนวน 30 เมกะวัตต์ พื้นที่ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  (บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด)
 • สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) โรงงานผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล จำนวน 30 เมกะวัตต์ พื้นที่ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  (บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด)
 • สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) โรงงานผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม จำนวน 45 เมกะวัตต์ พื้นที่ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
  (บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด)
 • สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) โรงงานผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะชุมชน (RDF) จำนวน 30 เมกะวัตต์ พื้นที่ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
  (บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด)
 • สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) โรงงานผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม จำนวน 45 เมกะวัตต์ พื้นที่ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
  (บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด)
 • สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) โรงงานผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะชุมชน (RDF) จำนวน 30 เมกะวัตต์ พื้นที่ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
  (บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด)
 • สัญญาจ้างที่ปรึกษาการเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) โรงงานผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะชุมชน (RDF) จำนวน 10 เมกะวัตต์ พื้นที่ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัด สระบุรี
  (บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด)
ผลงานปี 2558
 • โครงการศึกษาการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาผู้บริโภคข้ามแดน
  (สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค)
 • การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคใต้ ปี 2558
  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
 • โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
 • โครงการขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร ระยะที่ 4
  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
 • โครงการพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเพื่อติดตามและเผยแพร่สถานการณ์พลังงานด้านปิโตรเลียม
  (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน)
 • โครงการบริหารจัดการเพื่อการเฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  (สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค)
ผลงานปี 2557
 • โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคใต้
  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
 • งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมภาคเอกชน (อาคารควบคุมภาคเอกชนกลุ่มที่ 3 ประเภทโรงพยาบาล สถานศึกษา ฟาร์ม และอื่นๆ)
  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
 • โครงการบริหารจัดการเพื่อการเฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ประจำปี 2557
  (สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค)
 • โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลและติดตามประเมินผล
  (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ)
 • โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการกลั่นกรองแผนงานและโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(3)
  (สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน)
ผลงานปี 2556
 • การจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลการรายงานการติดตามสถานะการใช้จ่ายเงินและสถานะการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (Financial and Performance Audit)
  (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน)
 • โครงการวิถีไทยก้าวไกลสู่แฟชั่น (Thailand Grand Living) กิจกรรมติดตามและประเมินผล
  (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ)
 • โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคใต้
  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
 • โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคกลาง
  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
 • โครงการบริหารจัดการเพื่อการเฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ปี พ.ศ. 2556
  (สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน)
 • โครงการตรวจสอบสินค้าเพื่อเฝ้าระวังความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคอย่างเร่งด่วน
  (สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน)
ผลงานปี 2555
 • โครงการบริหารศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัยปี พ.ศ. 2555 (ระยะที่ 1)
  (สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค)
 • การผลิตเอกสารรายงานประจำปี 2554 กองทุนสิ่งแวดล้อม
  (สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
  โครงการลดต้นทุนการผลิตเอทานอลในโรงงานผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย์
  (สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค)
 • โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์กลั่นกรองแผนพัฒนากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(3) มาตรา 97(4) และมาตรา 97(5)
  (สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน)
 • จัดจ้างออกแบบและตกแต่งภายในอาคารสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานอาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 
  (สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน)
ผลงานปี 2554
 • บริหารศูนย์ทดสอบสินค้าแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
  (สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค)
 • จัดกิจกรรมสันทนาการ โครงการ “รู้จัก รู้รักษ์ พิทักษ์ปิโตรเลียม”
  (กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ)
 • โครงการศูนย์เผยแพร่ความรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน)
 • โครงการขอรับสิทธิประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร
  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
ผลงานปี 2553
 • การผลิตเอกสารเผยแพร่ความรู้ อุปกรณ์ประกอบการบรรยายฝึกอบรมและของที่ระลึกให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน)
ผลงานปี 2552
 • พัฒนาระบบวัดผลการปฏิบัติงานการรายงานติดตามประเมินผลเพื่อการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
 • พัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบการจัดการความรู้
  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
 • เตรียมความพร้อมองค์กรสู่ระบบ ISO 14001
  (สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
 • เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
 • การขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร
  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
ผลงานปี 2551
 • ประเมินผลและการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
 • จัดตั้งสำนักพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
  (สำนักนโยบายและแผนพลังงาน)
 • พัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบการจัดการความรู้
  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
 • การพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการอนุรักษ์พลังงาน
  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
 • โครงการวิจัยและทดสอบการใช้ไบโอดีเซลตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไปกับเรือประมง
  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
 • ติดตาม ประเมินผลและการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
ผลงานปี 2550
 • ความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้าน (ว่าจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ)
  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
 • พัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบการจัดการความรู้
  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
 • ที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (ระยะที่ 2)
  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
 • ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
ผลงานปี 2549
 • อนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (กลุ่มที่ 1)
  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
 • เพื่อการติดตามประเมินผล และส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
 • ที่ปรึกษาเพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
ผลงานปี 2548
 • ที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการนำร่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)

ผลงานด้านวิศวกรรม

ผลงานด้านติดตาม ประเมินผล

ด้านการศึกษา วิจัย พัฒนา การจัดทำนโยบายและแผน

ด้านสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน

ผลงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ

Back To Top