skip to Main Content

         บริษัท เอ็นเนอร์วิชั่น จำกัด มีผลงานมากมายที่เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ให้ดำเนินโครงการที่ปรึกษาหลาย ๆ โครงการตามการบริการที่บริษัทฯ พึงจะดำเนินการได้เอง และ/หรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นในฐานะผู้ร่วมค้ากับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง รวมทั้งพันธมิตรบริษัทเอกชนที่มีชื่อเสียง

         บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะก้าวให้ทันความก้าวหน้าทางนวัตกรรม พัฒนาความสามารถของทีมงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ บริษัทฯ ได้พัฒนาองค์กร ขยายกิจการและพัฒนาขีดความสามารถการให้บริการลูกค้าทั้งภาครัฐ และเอกชนโดยตลอด ปัจจุบันมีทีมงานนักวิชาการมากกว่า 30 ท่าน และที่ปรึกษาซึ่งมีความชำนาญและเชี่ยวชาญทางด้านต่าง ๆ เช่น ด้านพลังงาน ด้านวิศวกรรม ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านนโยบายและแผน ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านการศึกษา และด้านการประเมินผลพร้อมกันนี้ บริษัทฯ ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังเป็นที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 558 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นบทพิสูจน์ได้อย่างมั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถให้บริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน แม่นยำ สม่ำเสมอ และรวดเร็ว จนเป็นที่ไว้วางใจของหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย

 

Back To Top