skip to Main Content
งานสัมมนา “วิจัยพลังงานไทย เพื่อก้าวที่ยั่งยืน”

งานสัมมนา “วิจัยพลังงานไทย เพื่อก้าวที่ยั่งยืน”

ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “วิจัยพลังงานไทย เพื่อก้าวที่ยั่งยืน” โดยมี ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานผลงานวิจัยดีเด่น
พร้อมทั้งผู้บริหารกระทวงพลังงาน และนักวิจัยเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

งานสัมมนา “วิจัยพลังงานไทย เพื่อก้าวที่ยั่งยืน” จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องและเกิดการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องวอเตอร์เกทบอลรูม โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

 

Back To Top