skip to Main Content

การประชุมชี้แจง การเก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2561 share facebook

นางสาวราตรี ไขศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจง การเก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีพันตำรวจโท สรรค์ชัย โพธิสุวรรณ เป็นผู้บรรยายการชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบสำรวจ Internal) จากบุคลากรในสังกัด พพ. จำนวน 150 คน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 พพ.

Back To Top