skip to Main Content

งานสัมมนาเปิด “โครงการวิศวกรรมเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อน ในโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

      ดร.สงวนศักด์ เกยุราพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเนอร์วิชั่น จำกัด กล่าวรายงานเปิดงานสัมมนา “โครงการวิศวกรรมเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภกิจ บุญศิริ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนา พร้อมทั้งผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผู้แทนจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม และคณะผู้จัดงานสัมมนา

งานสัมมนาเปิด “โครงการวิศวกรรมเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” จัดขึ้นเพื่อชี้แจ้งรายละเอียดการดำเนินโครงการและการรับสมัครโรงงานเข้าร่วมโครงการ โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้นล็อบบี้โรงแรมไดมอนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Back To Top