skip to Main Content

พพ. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดกิจกรรมเสวนา เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้ “โครงการสื่อสารสร้างการรับรู้ตามนโยบายส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชุมชน พร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วม ในการเข้าถึงข้อมูลโครงการได้ครอบคลุมทุกมิติให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นชุมชน วิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยมี นายอดิศักดิ์ ชูสุข ผู้อำนวยการกองวิจัย ค้นคว้าพลังงาน พพ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และร่วมเสวนาบนเวที พร้อมกันนี้ยังมี นายมีศักดิ์ เดชรัตนวิไชย ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 11 (สุราษฏร์ธานี) และนายวิกรม โกมนตรี ที่ปรึกษาโรงไฟฟ้าชุมชน บริษัท ปาล์มดีกรีน พาวเวอร์ จำกัด ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจโรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564

กิจกรรมสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ “โรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก” จะดำเนินการจัดจำนวน 5 ครั้ง ครอบคลุม 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ของโครงการ ในรูปแบบเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ซึ่ง “โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” ถือเป็นหนึ่งในนโยบายด้านพลังงาน เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรมีรายได้จากการร่วมเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า และการจำหน่ายวัสดุทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้า รวมไปถึงชุมชนในพื้นที่ได้รับผลตอบแทนในรูปของการพัฒนาและบริการให้กับชุมชน เช่น ด้านการรักษาพยาบาล ด้านสาธารณูปโภค ด้านการศึกษา ส่งผลให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ที่มา พพ. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1 (dede.go.th)

Back To Top