skip to Main Content
สัมมนา “โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน”

สัมมนา “โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน”

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน ทั้ง 8 แห่ง ตามที่ พพ.ได้เดินหน้าโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เป็นการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ มีความพร้อมในการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง หรือผู้ประกอบการที่กำลังจะลงทุนก่อสร้างอาคารใหม่ โดยมีวงเงินกู้แต่ละโครงการอยู่ที่ไม่เกิน 50 ล้านบาท ภายใต้อัตราดอกเบี้ยที่ไม่เกินร้อยละ 3.5 ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องคืนเงินกู้ให้ได้ภายใน 5 ปี หรือเต็มที่ไม่เกิน 7 ปี ซึ่งผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 มีการปล่อยสินเชื่อไปแล้วทั้งสิ้น 2,088 ล้านบาท เกิดการลงทุนในภาคเอกชน 2,166 ล้านบาท คิดเป็นผลประหยัด 378 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นการลดการนำเข้าน้ำมันดิบ 10,124 ตันน้ำมันดิบต่อปี นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี พพ. กล่าวว่า “กระทรวงพลังงานมีแนวทางการส่งเสริมด้วยมาตราการเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ Soft loan เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดความเข้มข้นการใช้พลังงานลงให้ได้ร้อยละ 30 ภายในปี 2579 ตามแผนอนุรักษ์พลังงานในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ ซึ่งโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน เป็นกลไกหนึ่งที่จะผลักดันให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้” ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

Back To Top