skip to Main Content
ประชุมมเชิงปฎิบัติการ “The 1st APEC Workshop On Guidelines Toward High Biodiesel Blend Diesel (e.g. B20) Specification In The APEC Region”

ประชุมมเชิงปฎิบัติการ “The 1st APEC Workshop on Guidelines toward High Biodiesel Blend Diesel (e.g. B20) Specification in the APEC Region”

นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเปิดการประชุมมเชิงปฎิบัติการ “The 1st APEC Workshop on Guidelines toward High Biodiesel Blend Diesel (e.g. B20) Specification in the APEC Region” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านไบโอดีเซลในภูมิภาค APEC สำหรับการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับคุณสมบัติของเชื้อเพลิงไบโอดีเซลสำหรับการผสมในสัดส่วนที่สูง เช่น ร้อยละ 20 ในการนี้ ศูนย์ฯ จึงขอเชิญท่านหรือผู้แทน ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และร่วมงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม CC405 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Back To Top