skip to Main Content

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

วิศวกรพลังงาน

คุณสมบัติ

เพศชาย – หญิง อายุ 25-35 ปี

วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมพลังงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมวิศวกรเครื่องกล

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี

สามารถทำงานเป็นทีมและเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้

หากมีความรู้ด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

ติดตามงานและประสานงานกับลูกค้า

ตรวจวัดและวิเคราะห์พลังงาน

ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะ มาตรการ/โครงการอนุรักษ์พลังงานและ พลังงานทดแทน

ติดตาม ตรวจสอบ สรุปผลและจัดทำรายงานในโครงการ

สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ และต่างจังหวัดได้

สวัสดิการของบริษัท

ท่องเที่ยวประจำปี

สัมมนาประจำปี

งานเลี้ยงสังสรรค์

ประกันสังคม

ประกันอุบัติเหตุ

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ โบนัส


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงาน

ส่ง Resume และ ใบสมัคร


Back To Top