skip to Main Content
Revolution Slider Error: Slider with alias construct-services not found.
Maybe you mean: 'home' or 'homegreen' or 'green2' or 'ig1' or 'p1'

ติดตาม ประเมินผล

จัดทำตัวชี้วัด จัดทำรายงานความก้าวหน้า พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการ

วิศวกรรม

ออกแบบ วางแผน ลงพื้นที่ รวมไปถึงการกำกับดูแลให้โครงการบรรลุเป้าหมาย

ระบบสารสนเทศ

พัฒนาเว็บไซต์ พัฒนาฐานข้อมูล ตามมาตรฐาน SDLC

วิจัย พัฒนา จัดทำนโยบายและแผน

พัฒนาแบบจำลองสำหรับใช้ในการประเมินผลที่เกิดขึ้นจากนโยบายหรือมาตรการอนุรักษ์พลังงานของภาครัฐ ควบคู่ไปกับการสำรวจข้อมูลที่จำเป็นสำหรับแบบจำลอง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องสูง

 

สนับสนุนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน

ให้บุคลากรสนับสนุนภารกิจในด้านต่างๆ และทำหน้าที่ให้ความคิดเห็นหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินงาน

พัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์

ดำเนินการเป็นวิทยากรร่วมในงานต่างๆ เพื่อฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานรัฐ และ เอกชน

Back To Top
×Close search
Search