skip to Main Content
กรรมการผู้จัดการ

ดร.สงวนศักดิ์  เกยุราพันธุ์

กรรมการผู้จัดการ

ปริญญาเอก : Ph.D. (Renewable Energy) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556

ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537

ปริญญาตรี : เกษตรศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532

ความชำนาญ

การอนุรักษ์พลังงาน 87%
ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 80%
การบริหารโครงการ 92%
พลังงานทดแทน 77%

ส่งข้อความถึงผู้บริหาร

[recaptcha]

Back To Top