skip to Main Content
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เข้าสักการะพระพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำกระทรวงพลังงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เข้าสักการะพระพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำกระทรวงพลังงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เข้าสักการะพระพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำกระทรวงพลังงาน เพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่งวันแรก พร้อม มอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงพลังงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน

(1 ธ.ค. 60) ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน สักการะพระพรหม ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงพลังงาน ณ ศาลพระพรหม ภายในศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ โดยมี นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพลังงานให้การต้อนรับ

ภายหลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสักการะพระพรหมเพื่อเป็นสิริมงคลแล้ว ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญของกระทรวงพลังงานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน อาทิ การขับเคลื่อนบูรณาการพลังงานระยะยาว นโยบาย Energy 4.0 และการบริหารจัดการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ และการบริหารจัดการแหล่งปิโตรเลียมที่ใกล้จะหมดอายุ เป็นต้น

ทั้งนี้ ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ถือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน คนที่ 12 เกิดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2497 จบการศึกษา Bachelor of Science (วิศวกรรมเคมี) เกียรตินิยม สถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาและ Doctor of Science (วิศวกรรมเคมี) สถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาซูเซ็ทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจบการศึกษาเคยรับราชการเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2523

สำหรับตำแหน่งการทำงานที่ผ่านมาก่อนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ เคยดำรงตำแหน่ง อาทิ ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เป็นต้น

Back To Top