skip to Main Content

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) 23 เมษายน 2561

วันนี้ (23 เมษาคม 2561) ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล การประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 2/2561 (ครั้งที่ 15) ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้พิจารณาวาระที่สำคัญด้านพลังงาน ดังนี้ • กพช. รับทราบความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP) ฉบับใหม่ โดยมีกำหนดการจัดทำ PDP ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุม กพช. รับทราบ การปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP 2015) เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสะท้อนแนวนโยบายของรัฐบาลและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต การพิจารณาการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการและศักยภาพการผลิตในแต่ละภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของแผนปฏิรูปด้านพลังงานด้วย โดยจะให้ความสำคัญในประเด็นสำคัญ…

Read More

การประชุมชี้แจง การเก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2561 share facebook

นางสาวราตรี ไขศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจง การเก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีพันตำรวจโท สรรค์ชัย โพธิสุวรรณ เป็นผู้บรรยายการชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบสำรวจ Internal) จากบุคลากรในสังกัด พพ. จำนวน 150 คน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 พพ.

Read More
Back To Top